Dydaktyka KSiS | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KSiS

Katedra Sygnałów i Systemów prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Automatyka, Cybernetyka i Robotyka oraz kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

I. Kierunek Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

Studia I stopnia

Studia I stopnia trwają 7 semestrów i wieńczone są wykonaniem projektu dyplomowego inżynierskiego. Przez pierwsze cztery semestry realizowany jest program przedmiotów obowiązkowych (ogólnych, podstawowych i kierunkowych). W semestrze 5. i 6. realizowane są bloki przedmiotów obieralnych w ramach jednego, wybranego ze strumieni: Systemy automatyki i Systemy decyzyjne. Na 6. semestrze studenci wybierają profil dyplomowania, skojarzony ze specjalnością dydaktyczną i badawczą katedry oraz z tematem pracy dyplomowej.


Prezentacja strumienia Systemy Automatyki na kierunku Automatyka, Cybernetyka i Robotyka - studia I stopnia (pdf, 1.53MB)

W ramach strumienia Systemy automatyki wiodącymi przedmiotami są: języki modelowania i symulacji, mechatronika, organizacja systemów komputerowych, procesory sygnałowe i logika programowana, energoelektronika i sterowanie napędem elektrycznym, roboty mobilne, systemy wizyjne w automatyce oraz automatyka inteligentnych budynków. Praca dyplomowa realizowana jest na 7. semestrze w formie projektów inżynierskich, których tematy proponowane są zarówno przez pracowników katedry jak i samych studentów. Ponieważ projekty te wymagają dużego nakładu pracy, wykonywane są zwykle w zespołach dwuosobowych. Najciekawsze tematy projektów inżynierskich to, np. „Oprogramowanie robota walczącego klasy sumo”, „Budowa oraz sterowanie platformą o kinematyce równoległej z wykorzystaniem zestawu BIOLOID”, „Model, budowa oraz sterowanie autonomicznym czterośmigłowym pojazdem latającym” czy „Oprogramowanie stanowiska laboratoryjnego w oparciu o centralę alarmową z rodziny Integra firmy SATEL”

Filmiki przedstawiające realizację niektórych prac dyplomowych można obejrzeć na naszym kanale YouTube.

Inżynier - absolwent kierunku automatyka i robotyka specjalności systemy automatyki przygotowany jest do podjęcia pracy w przemyśle przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Posiada umiejętność programowania zarówno komputerów uniwersalnych jak i sterowników cyfrowych, łączenia ich z różnymi urządzeniami zewnętrznymi oraz integrowania złożonych systemów inżynierskich w celu realizacji konkretnych zadań praktycznych. Jest również przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Studia II stopnia

Studia II stopnia na kierunku Automatyka, Cybernetyka i Robotyka specjalności Komputerowe systemy sterowania trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej. Celem tych studiów jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod teorii sterowania, teorii sygnałów i systemów oraz robotyki, która zawarta jest w takich przedmiotach, jak: sterowania cyfrowe i sterowanie rozmyte, identyfikacja procesów, komputerowe systemy automatyki czy nowoczesne metody teorii sterowania. Poza przedmiotami kierunkowymi studenci w ramach specjalności wybierają przedmioty podzielone na mini-bloki, np na mini-blok M1 składają się przedmioty: automatyzacja procesów technologicznych, systemy operacyjne czasu rzeczywistego (sem. 1), cyfrowe przetwarzanie sygnałów, metody echolokacji (sem. 2), procesy losowe i sterowania stochastyczne oraz optymalne sterowanie procesami (sem. 3). Na semestrach 1. i 2. studenci wybierają dwa z czterech mini-bloków tworzące tory, z kolei na semestrze 3. - jeden z dwóch mini-bloków. Daje to dużą możliwość ścieżek nauczania do wyboru.

Szczegółowo opis wyboru ścieżek został opisany w prezentacji:


Prezentacja specjalności Komputerowe Systemy Sterowania na kierunku Automatyka, Cybernetyka i Robotyka - studia II stopnia (pdf, 1.97MB)

Na semestrach 1. i 2. studenci realizują także projekt grupowy, dzięki czemu nabywają umiejętności pracy zespołowej. Tematy projektów grupowych inspirowane są często zapotrzebowaniem firm zewnętrznych z terenu Trójmiasta a nawet z zagranicy. Przykładem może być trwająca przez 3 lata współpraca ze szwedzką firmą z branży bioinformatyki MedicWave, w ramach której studenci wykonali 6 projektów grupowych oraz jedną pracę dyplomową.

Absolwent specjalności Komputerowe systemy sterowania z tytułem magistra inżyniera jest przygotowany do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej automatyzacji i robotyki, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki, robotyki i sterowania procesami rzeczywistymi w różnych dziedzinach przemysłu.

Laboratoria

Praktyczna weryfikacja zdobywanej wiedzy teoretycznej, zarówno na studiach I jak i II stopnia, odbywa się nowoczesnych laboratoriach, wśród których najważniejsze to:

 • Laboratorium komputerowych systemów automatyki,
 • Laboratorium robotów mobilnych
 • Laboratorium sterowania analogowego
 • Laboratorium przestrzeni inteligentnych
 • Laboratorium programowalnych sterowników logicznych

Laboratorium komputerowych systemów automatyki umożliwia np. wdrażanie opracowanych algorytmów sterowania oraz doświadczalne sprawdzenie ich efektywności podczas eksperymentów na fizycznych modelach złożonych obiektów, takich jak helikopter na uwięzi czy robot-manipulator. W laboratorium robotów mobilnych studenci projektują, budują i oprogramowują własnego robota mobilnego realizującego konkretne zadanie. Przedmiotem projektów są również grupy współpracujących ze sobą robotów mobilnych, komunikujących się za pomocą łączy bezprzewodowych.

Laboratorium współpracy robotów wyposażone jest w dwa roboty przemysłowe firm Mitsubishi i Kawasaki. Studenci poznają w nim podstawy działania i zasady programowania robotów przemysłowych, a także metody tworzenia aplikacji umożliwiających współdziałanie robotów pracujących we wspólnej przestrzeni roboczej.

Laboratorium przestrzeni inteligentnych przeznaczone jest do prowadzenia zajęć z przedmiotów Automatyka inteligentnych budynków oraz Systemy SCADA w automatyce budynków. Jest ono wyposażone w nowoczesne sterowniki swobodnie konfigurowalne lub swobodnie programowalne przeznaczone do sterowania systemami wchodzącymi w skład automatyki budynkowej. Studenci mają tu możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy zdobytej na wykładach poprzez samodzielne wykonywanie projektów i ich implementację na, znajdujących się na wyposażeniu laboratorium, modelach budynków.

II. Kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Katedra prowadzi również specjalność magisterską i profil inżynierski Systemy wbudowane czasu rzeczywistego na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Ich program odpowiada na zapotrzebowanie licznych firm zajmujących się projektowaniem i uruchamianiem komputerowych systemów wbudowanych.

Szczegółowy opis specjalności i profilu znajduje się w poniższych  prezentacjach:

Prezentacja profilu Systemy Wbudowane Czasu Rzeczywistego (pdf, 608.40kB) Prezentacja specjalności Systemy Wbudowane Czasu Rzeczywistego (pdf, 930.55kB)

Studenci tego kierunku będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • architektury i konstrukcji systemów komputerowych i mikroprocesorowych pracujących w czasie rzeczywistym,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów, transmisji i wizualizacji danych.

Szczególny nacisk położony jest na praktyczne aplikacje systemów w:

 • hydroakustyce,
 • radiolokacji,
 • nawigacji,
 • technice ultradźwiękowej.

Służą temu m.in. laboratoria terenowe prowadzone w Stacji Badań Hydroakustycznych nad jeziorem Wdzydze, w ramach których studenci poznają funkcjonowanie systemów w warunkach rzeczywistych.