Regulamin konkursu | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Regulamin konkursu

Pobierz regulamin w formacie pdf: Regulamin_konkursu_Wygraj_indeks_WETI.pdf

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego „Wygraj Indeks WETI”

§1. Ustalenia ogólne

 1. Celem Konkursu Projektowego, zwanego dalej Konkursem, jest popularyzacja zagadnień projektowania urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz rozwijanie kreatywności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych (szczególnie o profilu technicznym), a także pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zwanym dalej WETI PG.
 2. Konkurs jest organizowany raz w roku przez WETI PG.

§2. Komisja konkursowa

 1. Dziekan WETI PG powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją. W skład Komisji mogą wchodzić pracownicy i doktoranci WETI PG.
 2. Zadaniem Komisji jest organizacja Konkursu i nadzór nad jego przebiegiem.
  W szczególności:

   1) opracowanie aktualnego tematu projektu konkursowego,

   2) ustalenie terminu Konkursu oraz przygotowanie jego harmonogramu,

   3) rezerwacja i przygotowanie odpowiedniej infrastruktury na potrzeby przeprowadzenia Konkursu,

   4) przekazanie informacji o Konkursie do szkół ponadpodstawowych regionu,

   5) przygotowanie tematu Konkursu i ocena rozwiązań zaprezentowanych przez uczestników Konkursu,

   6) utworzenie zespołu przeprowadzającego Konkurs i nadzór nad nim.

§3. Udział w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 3. Informacje dotyczące Konkursu są publikowane na stronie www.eti.pg.edu.pl
 4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zdecydować o ograniczeniu liczby zgłoszeń uczniów z jednej szkoły. W takich przypadkach rozstrzyga kolejność zgłoszeń.

§4. Przebieg Konkursu

 1. Komisja ogłasza harmonogram Konkursu nie później niż na miesiąc przed jego rozpoczęciem i przekazuje tę informację szkołom.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 3. W trakcie pierwszego etapu Konkursu uczestnicy samodzielnie opracowują projekt realizujący zadania zgodnie z postawionym tematem. Przed upływem terminu pierwszego etapu zgodnie z harmonogramem uczestnicy przesyłają swoje opracowania wraz ze wstępnym kosztorysem na adres e-mail podany na stronie www.eti.pg.edu.pl.
 4. Komisja dokonuje kwalifikacji projektów i decyduje o dopuszczeniu do drugiego, realizacyjnego etapu konkursu oraz asygnuje środki na jego realizację.
 5. Po upływie terminu drugiego etapu zgodnie z harmonogramem, uczestnicy są zobowiązani do zaprezentowania przed Komisją w wyznaczonym terminie zrealizowanych prototypów wraz z projektem, zgodnie z założonym tematem Konkursu.
 6. Po zakończeniu drugiego etapu Komisja dokonuje oceny rozwiązań oraz ogłasza wstępne wyniki Konkursu na stronie www.eti.pg.edu.pl.
 7. Od wyników Konkursu uczestnikom przysługuje prawo odwołania do Komisji w czasie 2 dni od ogłoszenia wyników.
 8. Ostateczne wyniki Konkursu (uwzględniające odwołania) umieszczane są na stronie www.eti.pg.edu.pl nie później niż 7 dni po terminie odwołań.
 9. Komisja może, wraz z ogłoszeniem tematu konkursu, podać dodatkowe limity i ograniczenia dotyczące przedmiotu Konkursu (np. maksymalny pobór prądu, wielkość urządzenia, liczbę elementów).

§5. Kryteria oceny

 1. Podstawowym wymaganiem jest spełnienie założeń określonych tematem Konkursu.
 2. Głównymi kryteriami oceny (o ile nie podano szczegółowo wraz z tematem) są:

   1) oryginalność rozwiązania,

   2) pomysłowość i kreatywność,

   3) bezpieczeństwo,

   4) minimalizacja kosztów,

   5) energooszczędność i ekologiczność,

   6) zgodność ze sztuką inżynierską.

§6. Laureaci i nagrody

 1. Laureaci konkursu, przez pierwsze dwa semestry studiów (10 miesięcy) na WETI PG, otrzymują stypendium w wysokości określonej i publikowanej w ogłoszeniu o konkursie na stronie www.eti.pg.edu.pl.
 2. Stypendium przysługuje w roku akademickim rozpoczynającym się bezpośrednio po egzaminie maturalnym laureata. Warunkiem przyznania stypendium jest to, że laureat wybierze studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (EiT) WETI PG. Wypłata stypendium dokonywana jest w miesiącach od października do lipca i ulega zatrzymaniu w sytuacji, gdy laureat przestaje być studentem kierunku EiT WETI PG.
 3. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków opisanych w § 6 ustęp 2, stypendium nie jest przyznawane.
 4. Laureaci Konkursu uzyskują prawo na zasadach preferencyjnych do podjęcia studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja WETI PG na studiach stacjonarnych w roku otrzymania świadectwa maturalnego po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja.
 2. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej www.eti.pg.edu.pl.