Przeniesienie studenta jest możliwe po zakończeniu semestru pierwszego, przy założeniu spełnienia warunków rejestracji na semestr drugi tj. z długiem nieprzekraczającym 12 ECTS.

W tym celu student składa wniosek w sprawie przeniesienia co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Zgodnie z Regulaminem wydziałowym §29 "Student może zmienić kierunek studiów w ramach WETI po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1. Różnice programowe pomiędzy macierzystym kierunkiem studiów a kierunkiem, na który
student chce się przenieść, wynoszą nie więcej niż 12 punktów ECTS.
2. Student w trakcie studiów nie powtarzał żadnego semestru i nie ma żadnego długu
punktowego oraz zaliczył bieżący semestr, po którym chce się przenieść na inny kierunek.
3. Student uzyskał średnia ważoną ocen ze wszystkich semestrów przynajmniej 4,0.
Maksymalna liczba studentów, która może przenieść się z kierunku macierzystego WETI na inny
kierunek wynosi 2% liczby studentów zarejestrowanych na kierunku macierzystym w danym semestrze
roku akademickiego. W przypadku większej liczby kandydatów kryterium stanowi średnia ważona ocen
ze wszystkich semestrów

Student przenoszący się z innego kierunku na tym samym wydziale lub zmieniający formę studiów składa wniosek w systemie Moja PG w formie e-dokumentu.

Student przenoszący się z innego wydziału składa wniosek w systemie Moja PG w formie e-dokumentu, z następującymi załącznikami:

  • zgoda dziekana wydziału, z którego student się przenosi;
  • karta przebiegu studiów podpisana przez osobę upoważnioną przez rektora.

Osoba upoważniona po przeanalizowaniu programu, planu, stanu realizacji studiów, osiągniętych efektów uczenia się, podejmuje decyzję odnośnie przeniesienia, wskazuje semestr rejestracji studenta oraz wyznacza ewentualne różnice programowe i terminy ich zaliczenia.

W przypadku decyzji negatywnej Dziekanat informuje studenta poprzez system Moja PG.

Student ma prawo złożyć pisemne odwołanie, od decyzji Osoby upoważnionej, do prorektora właściwego ds. kształcenia. Decyzja prorektora jest ostateczna.

Procedura nr 11 Zasady zmiany przez studenta kierunku, formy studiów, wydziału lub uczelni oraz zasady uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez przenoszącego się studenta obowiązuje od 1.10.2023 r.