Student innej uczelni może ubiegać się o przeniesienie na Politechnikę Gdańską:

  • po zakończeniu pierwszego i drugiego semestru studiów I stopnia, przy założeniu spełnienia warunków rejestracji na semestr trzeci, tj. z długiem nieprzekraczającym 12 ECTS,
  • po zakończeniu semestru pierwszego studiów II stopnia, przy założeniu spełnienia warunków rejestracji na semestr drugi, tj. z długiem nieprzekraczającym 12 ECTS.

W tym celu należy:

  1. złożyć oryginał wniosku w sprawie podjęcia studiów w drodze przeniesienia (pobierz) co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru do dziekanatu wybranego wydziału,
  2. do wniosku dołączyć:
  • załącznik do podania o przeniesienie (docx, 17.18kB)
  • uwierzytelnioną przez uczelnię macierzystą kartę przebiegu studiów,
  • karty zaliczonych przedmiotów (sylabusy) z uwzględnieniem treści przedmiotów, liczby ECTS, liczby godzin i efektów uczenia się,
  • w przypadku studenta, którego poprzedni etap edukacji został zrealizowany wg zagranicznego systemu edukacji, student składa dokumenty, zgodne z listą dokumentów wymaganych w procesie przyjęcia w drodze rekrutacji,
  • tłumaczenie dokumentów przysięgłe lub równoważne na język polski lub angielski w przypadku odbywania studiów lub części studiów na uczelniach zagranicznych, jeśli dokumenty nie zostały wydane w języku polskim lub angielskim.

Osoba upoważniona po przeanalizowaniu programu, planu, stanu realizacji studiów, osiągniętych efektów uczenia się, podejmuje decyzję odnośnie przeniesienia, wskazuje semestr rejestracji studenta oraz wyznacza ewentualne różnice programowe.

Odmowa przyjęcia na studia, z przeniesienia z uczelni macierzystej, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Procedura nr 11 Zasady zmiany przez studenta kierunku, formy studiów, wydziału lub uczelni oraz zasady uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez przenoszącego się studenta.