Profil dydaktyczny

Od 2003 roku, Katedra Architektury Systemów Komputerowych oferuje atrakcyjną specjalność dydaktyczną Aplikacje Rozproszone i Systemy Internetowe dla studentów drugiego stopnia kierunku Informatyka. Specjalność ta przeznaczona jest dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu przetwarzania rozproszonego i równoległego oraz nabyć umiejętność integracji komponentów programowych poprzez sieć Internet.

Absolwent specjalności posiada umiejętność tworzenia elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych, programowania w różnorodnych środowiskach przetwarzania równoległego i wielowątkowego: CUDA, środowiska gridowe i klastrowe, superkomputerowe. Potrafi przygotować oraz wykorzystać modele sieci neuronowych, w szczególności w aspekcie rozpoznawania obrazów i analizy języka naturalnego. Potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę do budowy aplikacji w oparciu o gotowe komponenty lub usługi i ich integrację w postaci procesów przepływu pracy (workflow). Zna również podstawowe licencje i wykorzystywane komponenty stosowane w wolnym oprogramowaniu (open source).

W 2010 roku Katedra uruchomiła bliźniaczą specjalność Distributed Applications and Internet Systems, na której zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Jest to przedsięwzięcie unikalne na kierunku Informatyka na naszym wydziale. Uczestniczymy również w organizacji i prowadzeniu specjalności „Uczenie Maszynowe”, oraz kierunku Inżynieria Danych.

Obecnie w skład Katedry wchodzi: 5 pracowników samodzielnych (1 profesor zwyczajny i 4 doktorów habilitowanych), 5 doktorów zatrudnionych na różnych stanowiskach i w różnym wymiarze pracy, 2 wykładowców, 10 asystentów i 2 pracowników inżynieryjno-technicznych. Ponadto z Katedrą współpracują słuchacze Szkoły Doktorskiej.

Dydaktyka Katedry Architektury Systemów Komputerowych koncentruje się  na I stopniu wokół się przedmiotów kierunkowych dla Informatyki. Wśród nich można wymienić: Architektury Komputerów, Aplikacje Internetowe, Platformy Technologiczne, Przetwarzanie Współbieżne, Sztuczna Inteligencja. Na II stopniu tematyka dydaktyki odzwierciedla zakres badań katedry - obliczenia równoległe i rozproszone oraz uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Katedra opiekuje się kołem naukowym Gradient, którego opiekunami są Adam Brzeski, Jan Cychnerski oraz Karol Draszawka. Wiodącą tematyką zajęć są technologie związane z uczeniem głębokim i sztuczną inteligencją.

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w firmach wytwarzających systemy internetowe, co znajduje odzwierciedlenie w ich pracy zawodowej. Nasi absolwenci pracują w takich firmach, jak: Google, Microsoft czy Amazon.

Najlepszym studentom Katedra oferuje studia w formie Indywidualnego Toku Studiów (ITS) i zapewnia im uczestnictwo w prowadzonych europejskich i krajowych projektach badawczych. Aktywnie wspierana jest działalność studentów w konkursach informatycznych np. Imagine Cup.