Katedra Systemów Multimedialnych | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Systemów Multimedialnych
Logo KSM

Rozszerzony serwis internetowy Katedry jest dostępny pod adresem:

multimed.org

Katedra Systemów Multimedialnych jest jednostką na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski. Zespół Katedry liczy ok. 20 osób, w większości młodych wiekiem.

Działalność naukowa

Tematyka prac badawczych prowadzonych w Katedrze obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych ze współczesnymi technologiami multimedialnymi. Prace naukowe w zakresie technologii dźwiękowych są prowadzone na Wydziale ETI (wcześniej Elektroniki) już od lat 60. ubiegłego stulecia. Powstały w 1982 roku Zakład Inżynierii Dźwięku był pierwszą w Polsce jednostką naukową zajmującą się zagadnieniami związanymi z inżynierią dźwięku. Popularyzacja techniki komputerowej w latach 90. spowodowała rozszerzenie tematyki prac badawczych o cyfrową analizę i przetwarzanie sygnałów dźwiękowych, w tym sygnału mowy i sygnałów muzycznych, a także o multimedialne zastosowania procesorów sygnałowych, akustykę psychofizjologiczną, syntezę dźwięku, telemedycynę, inteligentny monitoring, biometrię i inne zagadnienia. Już na przełomie wieków Katedra zajmowała się zastosowaniem metod uczenia maszynowego do analizy i klasyfikacji sygnałów dźwiękowych.

Gwałtowny rozwój technologii multimedialnych w obecnym stuleciu zainspirował poszerzenie zakresu prac badawczych Katedry o nowe obszary zainteresowań. W 2000 roku dokonano zmiany nazwy jednostki na Katedrę Inżynierii Dźwięku i Obrazu, dołączając do tematyki badawczej zagadnienia dotyczące rejestracji, analizy i przetwarzania sygnałów wizyjnych. W ciągu kolejnych lat zakres zainteresowań Katedry rozszerzono o kolejne tematy związane z multimediami, takie jak: inteligentne metody przetwarzania multimediów, systemy teleinformatyczne, technologie internetowe i inne. Od 2003 roku Katedra funkcjonuje pod obecną nazwą, odzwierciedlającą różnorodność tematyki prac badawczych Katedry, obejmującej zagadnienia związane z dźwiękiem, obrazem, interfejsami multimodalnymi oraz współczesnymi technologiami teleinformatycznymi.

Katedra uczestniczy od wielu lat w projektach i grantach badawczych, finansowanych zarówno przez instytucje krajowe, jak i przez Unię Europejską oraz w licznych projektach współfinansowanych przez przemysł. Doświadczenie i kompetencje pracowników sprawiają, że Katedra jest zapraszana do uczestnictwa w kolejnych projektach badawczych. W Katedrze Systemów Multimedialnych kładzie się duży nacisk na praktyczne wykorzystanie wyników prac badawczych. Świadczą o tym liczne nagrody, uzyskane na wystawach w kraju i za granicą za innowacyjne rozwiązania opracowane w Katedrze, patenty krajowe i światowe na opracowane rozwiązania oraz wdrożenia wyników prac do produkcji. Wiele spośród nich powstało dzięki współpracy naukowej z partnerami takimi jak Intel Technology Poland, Samsung, PKO BP SA, Microsystem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i inne. Wyniki prac badawczych są także publikowane w czasopismach naukowych i prezentowane podczas konferencji naukowych.

Działalność dydaktyczna

Katedra Systemów Multimedialnych prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach programu dwustopniowych studiów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Tematyka przedmiotów obejmuje zagadnienia dotyczące dźwięku, obrazu i technologii multimedialnych. Programy nauczania zostały opracowane w celu dostarczenia studentom wszechstronnej wiedzy dotyczącej multimediów, poczynając od podstawowej wiedzy na temat sygnałów fonicznych i wizyjnych, po etap zapoznawania studentów ze szczegółowymi rozwiązaniami naukowo-technicznymi. Szeroki zakres tematyki zajęć dydaktycznych pozwala przygotować studentów do pracy w różnych obszarach zastosowań technologii multimedialnych. Przedmioty związane z rejestracją i przetwarzaniem dźwięku i obrazu dostarczają wiedzy i praktycznych umiejętności studentom, którzy znajdują zatrudnienie w instytucjach i firmach, takich: jak rozgłośnie radiowe i telewizyjne czy studia nagrań. Zagadnienia dotyczące cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów multimedialnych są przydatne studentom znajdującym zatrudnienie w dużych lub małych przedsiębiorstwach aktywnych na polu informatyki i teleinformatyki, jak np. Intel Technology Poland, czy Microsystem.

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja mają pierwszy kontakt z Katedrą na drugim roku studiów pierwszego stopnia, w ramach przedmiotów dostarczających podstawowej wiedzy z zakresu przetwarzania sygnałów i technologii multimedialnych. Studenci, którzy wybiorą strumień Telekomunikacja, otrzymują na trzecim roku studiów wiedzę na temat przetwarzania dźwięku i obrazu, inteligentnych systemów decyzyjnych, systemów i terminali multimedialnych oraz zastosowań procesorów sygnałowych. Podczas czwartego roku studiów, studenci, którzy wybiorą profil dyplomowania Systemy multimedialne prowadzony przez Katedrę, mają możliwość realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego w Katedrze Systemów Multimedialnych oraz uzyskania szczegółowej wiedzy na temat technologii studyjnej, techniki rejestracji sygnałów, akustyki środowiska oraz elektronicznych instrumentów muzycznych. Po zrealizowaniu projektu dyplomowego, student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

W ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studenci mogą uczestniczyć w programie dydaktycznym specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu, prowadzonej przez Katedrę Systemów Multimedialnych. Podczas pierwszego i drugiego semestru studenci poznają zagadnienia związane z technologią nagrań, techniką nagłaśniania, akustyką mowy, percepcją dźwięku i obrazu oraz pomiarami w technice studyjnej. Trzeci i ostatni semestr studiów obejmuje zagadnienia związane z akustyką muzyczną, grafiką komputerową i multimedialnymi systemami medycznymi. Studenci realizują również wybrany temat pracy dyplomowej. Po zdaniu egzaminu dyplomowego student uzyskuje stopień naukowy magistra.

Studenci zainteresowani pracą badawczą mogą kontynuować naukę w ramach studium doktoranckiego. Pozwala to na realizację tematu badawczego z zakresu prac naukowych Katedry, pod opieką pracownika Katedry, a po przygotowaniu rozprawy i jej obronie – na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych.