Regulamin Igrzysk Akademii ETI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Regulamin Igrzysk Akademii ETI

§1. Ustalenia ogólne
 1. Celem Igrzysk jest promocja i rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży szkół średnich oraz pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
 2. Igrzyska organizowane są raz w roku przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (zwany dalej Wydziałem ETI PG).
§2. Komisja Igrzysk
 1. Dziekan Wydziału ETI PG powołuje Opiekuna Naukowego, który sprawuje nadzór merytoryczny nad przebiegiem Igrzysk.
 2. Dziekan Wydziału ETI PG powołuje Komisję Igrzysk. W skład Komisji Igrzysk mogą wchodzić pracownicy i doktoranci Wydziału ETI PG.
 3. Zadaniem Komisji Igrzysk (zwanej dalej Komisją) jest organizacja Igrzysk i nadzór nad ich przebiegiem. W szczególności:
  1)   opracowanie regulaminu Igrzysk,
  2)   ustalenie terminu Igrzysk oraz przygotowanie ich harmonogramu,
  3)   rezerwacja i przygotowanie odpowiedniej infrastruktury dla Igrzysk,
  4)   przekazanie informacji o Igrzyskach do szkół ponadgimnazjalnych regionu,
  5)   przygotowanie zadań na Igrzyska i ocena rozwiązań zaprezentowanych przez uczestników Igrzysk,
  6)   stworzenie zespołu przeprowadzającego Igrzyska i nadzór nad nim.
 4. W skład zespołu przeprowadzającego Igrzyska mogą wchodzić pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału ETI PG.
§3. Udział w Igrzyskach
 1. W Igrzyskach mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich z Pomorza.
 2. Udział w Igrzyskach jest dobrowolny.
 3. Każdy uczeń wyrażający chęć uczestniczenia w Igrzyskach powinien dokonać rejestracji.
 4. Informacje dotyczące sposobu rejestracji zostaną przekazane do szkół średnich regionu wraz z informacjami o Igrzyskach oraz dostępne będą na stronie WWW Wydziału ETI PG.
 5. W uzasadnionych przypadkach Komisja Igrzysk może zdecydować o ograniczeniu liczby zgłoszeń uczniów z jednej szkoły. W takich przypadkach rozstrzygająca będzie kolejność zgłoszeń. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów uczęszczających w danym roku szkolnym na zajęcia Akademii ETI.
§4. Przebieg Igrzysk
 1. Igrzyska odbywają się na terenie Wydziału ETI PG.
 2. Komisja ogłasza datę Igrzysk nie później niż na miesiąc przed ich terminem i przekazuje tę informację zarejestrowanym uczestnikom oraz ich szkołom.
 3. W trakcie Igrzysk uczestnicy samodzielnie rozwiązują zadania konkursowe na wyznaczonych stanowiskach komputerowych (w laboratoriach informatycznych Wydziału ETI PG).
 4. Nad samodzielnością pracy czuwa zespół przeprowadzający Igrzyska.
 5. Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań uczestnik dokonuje przyjęcia stanowiska komputerowego. W przypadku stwierdzenia usterki sprzętu, Komisja wskazuje uczestnikowi inne stanowisko.
 6. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań (Sesja Zadaniowa) to 240 minut.
 7. Przez pierwsze 45 minut Sesji uczestnicy mogą zgłaszać pytania do treści zadań. Forma zadawania pytań jest ustalana przez Komisję i ogłaszana przed rozpoczęciem Sesji Zadaniowej. Komisja może odmówić odpowiedzi na pytanie w przypadku, gdy nie dotyczy ono treści zadań.
 8. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu, czas przeznaczony na rozwiązanie zadań jest wydłużany o czas potrzebny na usunięcie awarii.
 9. W trakcie trwania Igrzysk organizatorzy udostępniają narzędzia do częściowej weryfikacji poprawności rozwiązań zadań algorytmicznych.
 10. Po zakończeniu Sesji Zadaniowej Komisja dokonuje oceny rozwiązań oraz ogłasza wyniki.
 11. Od wyników Igrzysk uczestnikom przysługuje prawo odwołania w czasie dwóch godzin od ogłoszenia wyników.
 12. Ostateczne wyniki Igrzysk (uwzględniające odwołania) umieszczane są na stronie WWW Wydziału ETI PG nie później niż tydzień po zakończeniu Igrzysk.
 13. Dostępne w trakcje Igrzysk narzędzia i kompilatory określają Ustalenia Techniczne.
 14. Ustalenia Techniczne Komisja ogłasza wraz z terminem Igrzysk.
§5. Zadania
 1. Członkowie Zespołu zgłaszają do Komisji propozycje zadań.
 2. Komisja wybiera spośród zgłoszonych zadań zadania do rozwiązania w trakcie Sesji Zadaniowej.
 3. Komisja ma prawo wprowadzać modyfikacje do zgłoszonych propozycji zadań.
 4. Zadania dotyczą:
  1)   umiejętności rozwiązywania problemów algorytmicznych,
  2)   znajomości języków i technik programistycznych,
  3)   wiedzy z zakresu elektroniki, telekomunikacji i automatyki.
 5. Podstawowym kryterium oceny zadań jest poprawność rozwiązania lub odpowiedzi.
§6. Laureaci i nagrody
 1. Laureat pierwszego miejsca otrzymuje stypendium Dziekana w wysokości 600 PLN miesięcznie przez pierwsze dwa semestry studiów (10 miesięcy) na Wydziale ETI PG.
 2. Laureat drugiego miejsca otrzymuje stypendium Dziekana w wysokości 400 PLN miesięcznie przez pierwsze dwa semestry studiów (10 miesięcy) na Wydziale ETI PG.
 3. Laureat trzeciego miejsca otrzymuje stypendium Dziekana w wysokości 300 PLN miesięcznie przez pierwsze dwa semestry studiów (10 miesięcy) na Wydziale ETI PG.
 4. Stypendium Dziekana przysługuje w roku akademickim rozpoczynającym się bezpośrednio po egzaminie maturalnym laureata. Warunkiem przyznania stypendium jest to, że laureat wybierze studia na Wydziale ETI PG jako pierwszy kierunek. Wypłata stypendium dokonywana jest w miesiącach od października do lipca i ulega zatrzymaniu w sytuacji, gdy laureat przestaje być studentem Wydziału ETI PG.
 5. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków opisanych w punkcie 4, stypendium Dziekana nie jest przyznawane.
§7. Postanowienia końcowe
 1. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Igrzysk.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2011 r.