§1. Ustalenia ogólne
 1. Celem Igrzysk jest promocja i rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży szkół średnich oraz pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
 2. Igrzyska organizowane są raz w roku przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (zwany dalej Wydziałem ETI PG).
§2. Laureaci i nagrody
 1. Laureaci pierwszych trzech miejsc uzyskują prawo na zasadach preferencyjnych do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach Wydziału ETI PG na studiach stacjonarnych I stopnia w roku otrzymania świadectwa maturalnego po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji.
 2. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują ponadto stypendium w wysokości uzależnionej od kwoty bazowej określanej co roku przez Dziekana i ogłaszanej na stronie WWW Wydziału ETI PG nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem Igrzysk:
  1)   laureat pierwszego miejsca otrzymuje stypendium w wysokości 100% kwoty bazowej miesięcznie przez pierwsze dwa semestry studiów (10 miesięcy) na Wydziale ETI PG,
  2)   laureat drugiego miejsca otrzymuje stypendium w wysokości 70% kwoty bazowej miesięcznie przez pierwsze dwa semestry studiów (10 miesięcy) na Wydziale ETI PG,
  3)   laureat trzeciego miejsca otrzymuje stypendium w wysokości 50% kwoty bazowej miesięcznie przez pierwsze dwa semestry studiów (10 miesięcy) na Wydziale ETI PG.
 3. Stypendium przysługuje w roku akademickim rozpoczynającym się bezpośrednio po egzaminie maturalnym laureata. Warunkiem przyznania stypendium jest to, że laureat wybierze studia na Wydziale ETI PG jako pierwszy kierunek. Wypłata stypendium dokonywana jest w miesiącach od października do lipca i ulega zatrzymaniu w sytuacji, gdy laureat przestaje być studentem Wydziału ETI PG.
 4. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków opisanych w punkcie 3, stypendium nie jest przyznawane.
 5. Wielokrotni laureaci otrzymują jedno stypendium zależne od uzyskanego najwyższego miejsca.
§3. Komisja Igrzysk
 1. Dziekan Wydziału ETI PG powołuje Opiekuna Naukowego, który sprawuje nadzór merytoryczny nad przebiegiem Igrzysk.
 2. Dziekan Wydziału ETI PG powołuje Komisję Igrzysk i jej przewodniczącego. W skład Komisji Igrzysk mogą wchodzić pracownicy i doktoranci Wydziału ETI PG.
 3. Zadaniem Komisji Igrzysk (zwanej dalej Komisją) jest organizacja Igrzysk i nadzór nad ich przebiegiem. W szczególności:
  1)   wnioskowanie o modyfikację regulaminu Igrzysk,
  2)   ustalenie terminu Igrzysk oraz przygotowanie ich harmonogramu,
  3)   rezerwacja i przygotowanie odpowiedniej infrastruktury dla Igrzysk,
  4)   przekazanie informacji o Igrzyskach do szkół średnich,
  5)   przygotowanie zadań na Igrzyska i ocena rozwiązań zaprezentowanych przez uczestników Igrzysk,
  6)   powołanie zespołu przeprowadzającego Igrzyska i nadzór nad nim.
 4. W skład zespołu przeprowadzającego Igrzyska mogą wchodzić pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału ETI PG.
§4. Udział w Igrzyskach
 1. W Igrzyskach mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich z całej Polski.
 2. Udział w Igrzyskach jest dobrowolny.
 3. Aby wziąć udział w Igrzyskach należy dokonać rejestracji.
 4. Informacje dotyczące sposobu rejestracji oraz nieprzekraczalnego terminu rejestracji zostaną przekazane do szkół średnich wraz z informacjami o Igrzyskach oraz dostępne będą na stronie WWW Wydziału ETI PG.
 5. W uzasadnionych przypadkach Komisja Igrzysk może zdecydować o ograniczeniu liczby zgłoszeń uczniów z jednej szkoły. W takich przypadkach rozstrzygająca będzie kolejność zgłoszeń. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów uczęszczających w danym roku szkolnym na zajęcia Akademii ETI, tj. zajęcia z informatyki, a także z technik pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału ETI PG prowadzone dla uczniów szkół średnich przez nauczycieli akademickich, ewentualnie przez doktorantów i studentów Wydziału ETI PG.
§5. Przebieg Igrzysk
 1. Igrzyska przeprowadzane są w dwóch etapach: etap I odbywa się zdalnie, etap II – na terenie Wydziału ETI PG.
 2. Komisja ogłasza harmonogram Igrzysk na stronie Wydziału ETI PG nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem Igrzysk. Informację tę przekazuje także mailowo szkołom, których uczniowie uczestniczyli w poprzedniej edycji Igrzysk.
 3. Harmonogram Igrzysk obejmuje datę publikacji zadań etapu I (rozpoczęcie Igrzysk), termin nadsyłania ich rozwiązań, datę ogłoszenia wyników i datę przeprowadzenia etapu II. Między kolejnymi terminami powinien być zachowany odstęp przynajmniej dwóch tygodni.
 4. Przez pierwsze 7 dni po publikacji zadań uczestnicy mogą zgłaszać mailowo pytania do treści zadań. Odpowiedzi na pytania są publikowane przy treści zadań, nie przewiduje się odpowiadania indywidualnego – Komisja może jedynie mailowo odmówić odpowiedzi na pytanie w przypadku, gdy nie dotyczy ono treści zadań. Adres mailowy do nadsyłania pytań Komisja ogłasza wraz z harmonogramem Igrzysk.
 5. W trakcie obu etapów Igrzysk uczestnicy samodzielnie rozwiązują zadania konkursowe, przy czym podczas etapu II rozwiązują je na wyznaczonych stanowiskach komputerowych (w laboratoriach informatycznych Wydziału ETI PG). Nad samodzielnością pracy w etapie II czuwa zespół przeprowadzający Igrzyska.
 6. Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań etapu II uczestnik dokonuje przyjęcia stanowiska komputerowego. W przypadku stwierdzenia usterki sprzętu, Komisja wskazuje uczestnikowi inne stanowisko.
 7. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań w etapie II (Sesja Zadaniowa) to 240 minut.
 8. Przez pierwsze 45 minut Sesji Zadaniowej uczestnicy mogą zgłaszać pytania do treści zadań. Forma zadawania pytań jest ustalana przez Komisję i ogłaszana przed rozpoczęciem Sesji Zadaniowej. Komisja może odmówić odpowiedzi na pytanie w przypadku, gdy nie dotyczy ono treści zadań.
 9. W przypadku awarii sprzętu podczas Sesji Zadaniowej, czas przeznaczony na rozwiązanie zadań jest wydłużany o czas potrzebny na usunięcie awarii.
 10. Komisja Igrzysk ma prawo wykluczyć uczestnika z Igrzysk, jeżeli w jego trakcie stwierdzi, iż uczestnik korzysta przy rozwiązywaniu zadań z pomocy innych uczestników lub osób trzecich, bądź urządzeń zewnętrznych.
§6. Narzędzia i kompilatory
 1. W trakcie trwania Sesji Zadaniowej organizatorzy udostępniają narzędzia do częściowej weryfikacji poprawności rozwiązań zadań algorytmicznych.
 2. Dostępne w trakcje Sesji Zadaniowej narzędzia i kompilatory określają  Ustalenia Techniczne.
 3. Ustalenia Techniczne Komisja ogłasza wraz z harmonogramem Igrzysk.
§7. Wyniki
 1. Po upłynięciu terminu nadsyłania rozwiązań w etapie I Komisja Igrzysk dokonuje ich oceny i sporządza ranking uczestników. Do etapu II kwalifikuje się przynajmniej pierwszych 25 osób w tym rankingu.
 2. Od wyników rankingu po etapie I uczestnikom przysługuje prawo odwołania do przewodniczącego Komisji Igrzysk w czasie dwóch dni od ogłoszenia wyników.
 3. Po zakończeniu Sesji Zadaniowej Komisja dokonuje oceny rozwiązań oraz ogłasza wyniki.
 4. Od wyników etapu II Igrzysk uczestnikom przysługuje prawo odwołania do przewodniczącego Komisji Igrzysk w czasie godziny od ogłoszenia wyników.
 5. Ostateczne wyniki Igrzysk (uwzględniające odwołania) umieszczane są na stronie WWW Wydziału ETI PG nie później niż tydzień po zakończeniu Igrzysk.
§8. Zadania
 1. Członkowie Zespołu zgłaszają do Komisji propozycje zadań.
 2. Komisja wybiera spośród zgłoszonych zadań zadania do rozwiązania w trakcie Sesji Zadaniowej.
 3. Komisja ma prawo wprowadzać modyfikacje do zgłoszonych propozycji zadań.
 4. Zadania dotyczą:
  1)   umiejętności rozwiązywania problemów algorytmicznych,
  2)   znajomości języków i technik programistycznych,
  3)   wiedzy z zakresu elektroniki, telekomunikacji, informatyki i automatyki.
 5. Podstawowym kryterium oceny zadań jest poprawność rozwiązania i odpowiedzi.
§9. Postanowienia końcowe
 1. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Igrzysk.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Senat PG.