Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)

Celem głównym projektu AI Tech jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. To zagadnienie kluczowe z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki oraz różnorodnych zastosowań technologii cyfrowych. AI Tech to kolejny krok w realizacji działań mających na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy uczelni, administracji centralnej oraz wiodących firm działających w obszarze technologii cyfrowych.

Liderem Projektu AI Tech jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a jego partnerami są następujące uczelnie:

  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Wrocławska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
  • Uniwersytet Warszawski 

Cele szczegółowe:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa;
  2. Realizacja projektów informatycznych;
  3. Rozwój współpracy krajowej w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa;
  4. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa;

W efekcie realizacji Projektu zostanie wypracowany i przetestowany model systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój polskiej nauki oraz konkurencyjność gospodarki. Wypracowane rozwiązanie będzie wdrożone na szeroką skalę w latach 2021-27 przez różne ośrodki akademickie, również te mające mniejsze doświadczenie w zakresie dydaktyki w ww. obszarach. Ponadto w efekcie realizacji Projektu grupa studentów zdobędzie zaawansowane umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, III oś priorytetowa: cyfrowe kompetencje społeczeństwa). 

Wartość projektu to 51 521 859,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 43 602 949,27 PLN.

Logotypy związane z projektem