Studia niestacjonarne II stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia niestacjonarne II stopnia

Praca dyplomowa magisterska musi spełniać wytyczne zawarte w:

 
Od 03.10.2022 nastąpiła zmiana w procesie składania pracy magisterskiej do dziekanatu.

W tym procesie Student nie dostarcza do Dziekanatu wydrukowanej pracy. Praca wraz z załącznikami jest udostępniana Opiekunowi i Recenzentom w portalu Moja PG jedynie w formie elektronicznej.

Datą złożenia pracy przez studenta jest moment akceptacji pracy przez opiekuna w portalu Moja PG i skierowanie jej do weryfikacji w systemie JSA.

Po ostatecznej akceptacji pracy w systemie JSA praca jest widoczna na Moja Pg.

  1. oświadczenia akceptowane są w systemie Moja Pg;

  2.  legitymację należy złożyć w momencie odbioru dyplomu

Dyplom jest bez zdjęcia!

Dokumenty otrzymywane przez absolwenta na zakończenie studiów:

  •  Jeśli najpóźniej jeden dzień przed egzaminem złożysz wniosek o odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim  (MojaPg--dokumenty--edokumenty--Złóż wniosek) otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 1 odpis dyplomu (suplementu) w języku polskim, odpis dyplomu (suplementu) w języku angielskim.
  • Jeśli do dnia egzaminu nie złożysz wniosku o odpis dyplomu / suplementu w języku angielskim to  otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 2 odpisy dyplomu (suplementu) w języku polskim.
  • Po terminie egzaminu możesz złożyć wniosek o dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim (MojaPg--dokumenty--edokumenty--Złóż wniosek) dodatkowo płatny.
  • Wszystkie opłaty za dyplom i suplement są zapisane w umowie
O odbiorze dyplomu możemy mówić, gdy:
  • otrzymasz powiadomienie z MojaPG o statusie dyplomu "do odbioru w dziekanacie",
  •  eKarta obiegowa będzie zaakceptowana przez wszystkie wymagane jednostki PG w MojaPG (zostanie ona wygenerowana po egzaminie magisterskim).
WZNOWIENIE STUDIÓW yes

Osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, muszą złożyć  podanie przez mojapg-- dokumenty--edokumenty, o przywrócenie w prawach studenta - jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru dyplomowego   Na tym podaniu proszę również napisać o przedłużenie ważności tematu pracy wraz z opinią promotora - może być to mail od promotora (potwierdza, że temat nadal jest aktualny).

WZNOWIENIE STUDIÓW W PRZYPADKU ZMIANY TEMATU PRACY MGR. NALEŻY ZŁOŻYĆ !surprise

Należy złożyć podanie o przywrócenie w prawach studenta mojapg-- dokumenty--edokumenty  Temat pobierany jest  z listy obowiązujących tematów, jeżeli nastąpi zmiana promotora wymagana jest zgoda od poprzedniego i przyszłego promotora (może być w postaci maila). Dokumenty składamy na jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru.

Osoba ubiegająca się o przywrócenie w prawach studenta po upływie 3 lat od skreślenia z listy studentów jest zobowiązana zdać egzamin reaktywacyjny na zasadach ustalonych przez dziekana.

W przypadku różnic programowych osoba wznowiona będzie musiała nadrobić te przedmioty.