Prace dyplomowe | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Prace dyplomowe

Przykładowe pytania specjalnościowe (teleinformatyka) na egzaminy magisterskie (Informatyka, studia stacjonarne)

 1. Zasady komunikacji systemów sieciowych za pomocą gniazd.
 2. Wymień i scharakteryzuj architektury złożonych sieci bezprzewodowych WLAN.
 3. Przedstaw sposób funkcjonowania infrastruktury klucza publicznego (Public Key Infrastructure).
 4. Wyjaśnij pojęcia skalowania poziomego i pionowego oraz przedstaw ich zalety i wady.
 5. Scharakteryzuj rozwiązania Ethernetu operatorskiego (Carrier Ethernet).
 6. Okablowanie strukturalne – idea i standardy.
 7. Koncepcje zarządzania in-band i out-of-band oraz scenariusze ich zastosowania.
 8. Rola polityki bezpieczeństwa.
 9. Problemy osiągania wysokiej przepływności w gęstych sieciach bezprzewodowych.
 10. Wpływ samopodobieństwa ruchu sieciowego na parametry transferu danych.
 11. Pojęcie agenta racjonalnego w problemach decyzyjnych i grach występujących w systemach teleinformatycznych.
 12. Model gry niekooperatywnej, przykłady koncepcji rozwiązań i zastosowania w środowisku sieci komputerowych i systemów rozproszonych.
 13. Działanie systemu i usługi DNS.
 14. Metody zdalnego dostępu do sieci i zdalnej konfiguracji sprzętu.
 15. Metody konfiguracji urządzeń sieciowych.
 16. Porównanie warstwowych architektur sieciowych ISO/OSI i TCP/IP – wraz z krótką charakterystyką podstawowych protokołów.

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski - pytania kierunkowe

 1. Złożoność czasowa i pamięciowa algorytmów
 2. Podstawowe struktury danych i algorytmy do ich przetwarzania
 3. Nowoczesne platformy programowania obiektowego
 4. Porównanie sieci LAN i WAN
 5. Metody dostępu do medium transmisyjnego w lokalnych sieciach komputerowych
 6. Infrastruktura klucza publicznego - architektura i sposoby wykorzystania
 7. Paradygmaty programowania obiektowego
 8. Modele danych stosowane w systemach informacyjnych
 9. Charakterystyka systemów wbudowanych i kierunki ich rozwoju
 10. Znane cykle życia oprogramowania (modele wytwarzania oprogramowania)
 11. Zasady modelowania dla konstrukcji relacyjnych baz danych
 12. Opis wybranej metodyki wytwarzania oprogramowania
 13. Budowa systemów plików w systemach operacyjnych
 14. Modele barw w grafice komputerowej
 15. Poziomy testowania w cyklu życia oprogramowania
 16. Klasy języków programowania na wybranych przykładach
 17. Zasady budowy interfejsów użytkownika systemów informatycznych
 18. Techniki komunikacji międzyprocesowej
 19. Główne techniki zwiększania wydajności współczesnych procesorów
 20. Charakterystyka modeli przetwarzania w Internecie

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski - pytania profilowe

ALGORYTMY I MODELOWANIE SYSTEMÓW (KAMS)

 1. Metody konstrukcji algorytmów grafowych - dokładnych i przybliżonych
 2. Technologia Java Web Sart
 3. Cykl życia apletów w Javie
 4. Tryb matematyczny w TEX-u
 5. Mechanizm refleksji w językach obiektowych
 6. Problem sortowania ścian w grafice komputerowej
 7. Charakterystyka platformy .NET
 8. Mechanizmy obiektowe w języku Javascript
 9. Zarządzanie pamięcią na platformie .NET
 10. Mechanizmy realizacji wielozadaniowości na platformie .NET

TELEINFORMATYKA (KTI)

 1. Metody aktywnego zarządzania ruchem w sieciach IP.
 2. Funkcje protokołów transportowych w sieciach IP.
 3. Protokoły routingu wewnątrz- i międzydomenowego - charakterystyka i porównanie.
 4. Porównanie rozwiązań sieci ethernetowych na poziomie warstwy fizycznej i łącza danych.
 5. Porównanie rozwiązań protokołów warstwy sieciowej IPv4 i IPv6.
 6. Porównanie protokołów dostępu do medium transmisyjnego w lokalnych sieciach komputerowych.
 7. Realizacja podstawowych funkcji bezpieczeństwa dla płaszczyzny sygnalizacji i transmisji danych w usługach multimedialnych.
 8. Cechy charakterystyczne rozwiązań typu Time Series Database i ich zastosowania w systemach monitorowania sieci.
 9. Metody obsługi mobilności w sieciach IP; motywacja, przykłady, porównanie z mechanizmami przełączania w sieciach Wi-Fi.
 10. Architektury Modelu Odniesienia OSI oraz TCP/IP; podobieństwa i różnice.

SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE (KSG)

 1. Omówienie znanych technologii bezprzewodowych w systemach mobilnych i porównanie ich właściwości
 2. Klasyfikacja urządzeń mobilnych
 3. Bezpieczeństwo połączeń w sieci GSM
 4. Architektura i własności sieci Bluetooth
 5. Systemy baz danych dla systemów mobilnych
 6. Porównanie trzech znanych platform mobilnych
 7. Charakterystyka języka opisu sceny X3D
 8. Najważniejsze cechy OpenGL ES w wersji 2.0
 9. Omówienie przynajmniej trzech technologii optymalizacji wyświetlania grafiki trójwymiarowej
 10. Charakterystyka dwóch najważniejszych technik generowania grafiki trójwymiarowej: raytracing i rasteryzacji

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA (KIO)

 1. Omówienie głównych zadań administratora baz danych
 2. Architektura i struktury składowania w systemach zarządzania bazami danych
 3. Metody zapewniania bezpieczeństwa w systemach zarządzania bazami danych
 4. Mechanizmy zapewniania niezawodności w systemach zarządzania bazami danych
 5. Sposoby zapewniania wydajności i strojenia w systemach zarządzania bazami danych
 6. Rola projektowania systemowego w procesie wytwarzania oprogramowania i czynności wykonywane w jego ramach
 7. Rola projektowania szczegółowego w procesie wytwarzania oprogramowania i czynności wykonywane w jego ramach
 8. Porównanie założeń modeli relacyjnego i obiektowego oraz sposoby odwzorowywania jednego modelu w drugi
 9. Pojęcie wzorca projektowego oraz jego rola w procesie projektowania
 10. Problem niezgodności impedancji w dostępie do danych oraz sposoby jego rozwiązania – na przykładzie architektury trójwarstwowej

INŻYNIERIA WIEDZY (KIW)

 1. Formaty reprezentacji dokumentów cyfrowych
 2. Metody zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych
 3. Komponenty silników gier wideo
 4. Elementy, cechy i rodzaje gier wideo
 5. Problemy i metody przetwarzania zdjęć cyfrowych
 6. Rodzaje i zastosowania filtrów cyfrowych dla obrazów graficznych
 7. Metody poprawy jakości obrazów
 8. Problemy interakcji w grach czasu rzeczywistego
 9. Porównanie metod animacji na wybranych przykładach
 10. Zasady realistycznej animacji

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH (KASK)

 1. Modele komunikacji pomiędzy elementami aplikacji rozproszonej (send-receive, invoke-return, messaging, stream, synchronous/asynchronous)
 2. Korzyści stosowania i kategorie wzorców projektowych
 3. Architektura wielowarstwowa a wielopienna w aplikacjach internetowych
 4. Tendencje rozwoju systemów i aplikacji internetowych
 5. Zasady wytwarzania i integracji usług webowych (UDDI, WSDL, SOAP)
 6. Zasady współpracy aplikacji rozproszonych z bazami danych
 7. Funkcje i budowa serwera aplikacji
 8. Rola i zadania komponentów encyjnych
 9. Sposoby prezentacji danych w aplikacjach webowych
 10. Porównanie standardowych platform programowania w Internecie