Polityka Jakości w LBH | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Polityka Jakości w LBH

Polityka jakości Laboratorium Badawczego Hydroakustyki jest realizowana zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji systemu zarządzania Laboratorium na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Celem nadrzędnym jest realizacja pomiarów i badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami własnymi, przepisami prawnymi oraz aktualnymi wydaniami dokumentów PCA dotyczącymi laboratoriów badawczych na poziomie spełniającym potrzeby i wymagania klientów.

Główne cele:

 • utrzymanie wysokiego poziomu jakości pomiarów i badań,
 • rzetelność i wiarygodność uzyskiwanych wyników,
 • terminowa realizacja zleconych badań i pomiarów.

Cele realizowane są poprzez:

 • reagowanie na potrzeby klienta, kompetentną obsługę, dbałość o dobrą komunikację, rzetelność przekazywanych wyników badań,
 • udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych potwierdzających wiarygodność wyników badań,
 • zapoznanie wszystkich pracowników Laboratorium z dokumentacją systemową,
 • szkolenia pracowników w celu utrzymania wysokich kompetencji technicznych personelu,
 • zapewnienie bezstronności i poufności informacji,
 • przestrzeganie zasad dobrej praktyki profesjonalnej,
 • wykonywanie badań wyłącznie przez kompetentny, bezstronny i niezależny personel,
 • ciągłe doskonalenie stosowanych metod badawczych i pomiarowych oraz wdrożonego systemu zarządzania,
 • analizę ryzyka prowadzoną w obszarze usług realizowanych przez Laboratorium.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje:

 • rzetelne i profesjonalne spełnienie wymagań klienta,
 • wysoki poziom jakości oferowanych usług,
 • zapewnienie kompetentnego, wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu do wykonywania badań,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania,
 • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji celów,
 • utrzymanie integralności systemu podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania,
 • utrzymanie sprawnego systemu komunikacji.

Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje personel do:

 • stosowania w codziennej pracy wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz ustanowionej polityki i procedur,
 • profesjonalnej praktyki i oferowania wysokiej jakości usług świadczonych klientom,
 • doskonalenia skuteczności systemu zarządzania w Laboratorium.

Polityka jakości Laboratorium Badawczego Hydroakustyki poddawana jest okresowym przeglądom w celu oceny jej aktualności i przydatności w realizacji założonych celów.