Studia podyplomowe | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych

Studia podyplomowe "Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych" są pierwszymi w Polsce, które umożliwiają kompleksowe zapoznanie słuchaczy z procesem produkcji urządzeń elektronicznych w praktyce, zgodnie z najnowszymi technologiami stosowanymi na rynku.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku inżyniera (technologa) procesu w firmach produkcyjnych z branży elektronicznej, które zajmują się montażem podzespołów elektronicznych (PCBA).  Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia oraz do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, które pracują lub chciałby pracować w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych i mechatronicznych. Adresatami studiów są zarówno obecni pracownicy branży, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, jak i osoby, które zamierzają aplikować do pracy w działach inżynieryjnych firm produkujących elektronikę. Studia stanowią również doskonałe uzupełnienie wiedzy pracowników zapewniających jakość produktów elektronicznych. Potencjalnymi słuchaczami studiów są absolwenci pierwszego stopnia studiów na szeroko rozumianych kierunkach technicznych.

Program studiów powstał w oparciu o realne potrzeby, jakie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego zgłaszają w ramach Pomorskiego Klastra ICT "Interizon" oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby rekrutacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych z branży elektronicznej w regionie i w całej Polsce. Program studiów został opracowany we współpracy z wiodącymi producentami elektroniki na Pomorzu: Assel, Flextronics International Poland, Jabil Circuit Poland, Radmor, LACROIX Electronics, Kitron, Northvolt oraz VECTOR BLUE HUB, a także Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia działającą przy Klastrze "Interizon" na rzecz zapewnienia kapitału ludzkiego dla branży ICT.

Flex   Assel    Jabil     Radmor     Lacroix     Kitron    NorthVolt    Vector Blue Hub
ECD Edukacyjne Centrum Doskonalenia  Politechnika Gdańska   WETI INTERIZON

Czas trwania:

Studia obejmują dwa semestry. Liczba godzin przypadających na każdego słuchacza – 182, z czego 40 godzin, to zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne prowadzone w mniejszych grupach. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę.

Kadra Dydaktyczna:

Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziały Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz wielu ekspertów-praktyków (doświadczonych pracowników firm: Assel, Amtest, C. H. Erbslöh, Flex, Jabil, Radmor).

Program studiów

Opłaty:

Całkowity koszt studiów to 8000 zł (4000 zł za semestr; istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).

Kontakt w sprawach związanych ze studiami :

 • Kierownik Studiów Podyplomowych:
  dr inż. Arkadiusz Szewczyk
  , pokój 446, Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
  e-mail:szewczyk@eti.pg.edu.pl,
  tel. 58 347-21-40,
 • Sekretariat:
  Agnieszka Tracz-Sagajdakow
  , Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Elektroniki, budynek A (mapa kampusu, budynek nr 41), pokój 447.
  e-mail: studia_ipue@eti.pg.gda.pl
  tel: 58 347-14-84

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Rozpoczęcie kolejnej edycji studiów planowane jest w październiku 2024 r.

Zapisy na studia:

Rekrutacja na edycję studiów 2022/23 będzie prowadzona elektronicznie, w systemie eRekrutacja Politechniki Gdańskiej. Szczegóły na stronie: https://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe. Rekrutacja zostanie uruchomiona w drugiej połowie maja 2024.

Po wypełnieniu formularza zapisu, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu studiów wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień korelacji wykonywanego/wyuczonego zawodu z tematyką studiów. Wymagany jest komplet dokumentów.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania założonej liczby słuchaczy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszenia na studia podyplomowe jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw. 
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie), a w przypadku uzyskania statusu słuchacza studiów podyplomowych również art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, od momentu zakończenia rekrutacji (uruchomienia wybranych studiów podyplomowych), a w przypadku uzyskania statusu słuchacza studiów podyplomowych przez okres trwania studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat;
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na studia podyplomowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uwzględnienie Pani/Pana zgłoszenia w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa;
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.