Prace dyplomowe KIO | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Prace dyplomowe KIO

Tematy prac magisterskich

 Tematy projektów inżynierskich

Egzamin dyplomowy

Zasady przydziału dyplomów w KIO

  1. W Katedrze mają prawo podejmować tematy prac dyplomowych studenci kierunku Informatyka (w przypadku prac inżynierskich również Inżynieria Danych). Pierwszeństwo wyboru tematu mają studenci profilu (BD) lub specjalności (ISI).
  2. Studenci innych kierunków niż informatyka mogą podjąć temat dyplomu w KIO po uzyskaniu zgody kierownika katedry macierzystej.
  3. Udzielanie informacji o tematach projektów/dyplomów w KIO przez każdego opiekuna tematu jest możliwe pocztą elektroniczną, w czasie konsultacji oraz w umówionych dodatkowych godzinach
  4. Zgłaszanie się studentów chętnych do realizacji tematu powinno być dokonywane u opiekuna tematu.
  5. W przypadku wielu zgłoszeń o przydziale tematu decyduje opiekun tematu.  
  6. Ostateczny przydział tematu następuje w momencie przypisania studenta do tematu w MojaPG.