Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:  październik 2023 r.

Plan zajęć dostępny jest na https://sis.eti.pg.edu.pl/ po 26.09.2023 r.

Po 20 września na koncie na mojapg pojawi się ślubowanie i umowa o warunkach pobierania opłat do zaakceptowania (instrukcja).

Jeśli nie zaakceptowałeś ślubowania, nie otrzymasz ELS i zaświadczeń po 1 października!

Najpóźniej do dnia 15.10.2023 r. należy zaakceptować na mojapg ślubowanie i umowę . Osoby, które nie zaakceptują ślubowania do tego dnia zostaną skreślone z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

  • ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka)

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ELS → (instrukcja)

W celu złożenia wniosku o wydanie ELS prosimy o zalogowanie się na stronie https://moja.pg.edu.pl/ (login@student.pg.edu.pl).

Jeśli zamówisz ELS w  terminie do 20 sierpnia 2023 r. będzie ona gotowa do odbioru  po 1 października.
Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury.
Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.
Terminy odbioru legitymacji zostaną podane w drugiej połowie września
Przy odbiorze ELS należy okazać dokument tożsamości.
 
Jeśli zgubiłeś ELS, zniszczyłeś ją lub została skradziona prześlij e-mailem wypełniony i podpisany skan oświadczenia o utracie ELS oraz wystąp o duplikat ELS.
 
 
                        
                         Pytania kierunkowe
        Egzamin inżynierski - studia niestacjonarne

       Zatwierdzone przez Komisję programową 12.10.2023

1. Złożoność czasowa i pamięciowa algorytmów
2. Podstawowe struktury danych i algorytmy do ich przetwarzania
3. Nowoczesne platformy programowania obiektowego
4. Porównanie sieci LAN i WAN
5. Metody dostępu do medium transmisyjnego w lokalnych sieciach
komputerowych
6. Infrastruktura klucza publicznego – architektura oraz sposoby wykorzystania
7. Podać różnice w implementacji obiektowości w kilku wybranych językach
programowania
8. Modele danych stosowane w systemach informacyjnych
9. Metody pozyskiwania danych przestrzennych
10. Cykle życia oprogramowania (modele wytwarzania oprogramowania)
11. Zasady modelowania dla konstrukcji relacyjnych baz danych
12. Opis wybranej metodyki wytwarzania oprogramowania
13. Budowa systemów plików w systemach operacyjnych
14. Modele barw w grafice komputerowej
15. Poziomy testowania w cyklu życia oprogramowania
16. Klasy języków programowania na wybranych przykładach
17. Zasady budowy interfejsów użytkownika systemów informatycznych
18. Techniki komunikacji międzyprocesowej
19. Główne techniki zwiększania wydajności współczesnych procesorów
20. Charakterystyka modeli przetwarzania w Internecie
21. Otwarte systemy agentowe: definicja, problemy konstrukcyjne i metody ich
rozwiązywania
22. Metody klasyfikacji obrazów satelitarnych
23. Zastosowania formalizmu i metod teorii grafów
24. Paradygmat programowania strukturalnego