Profil Sieci Teleinformacyjne
Specjalność Sieci i Systemy Teleinformacyjne  

 
 

Sylwetka absolwenta Katedry po ukończeniu
Profilu Sieci Teleinformacyjne i Specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne

Katedra przygotowuje do twórczej pracy inżynierskiej oraz do udziału w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie sieci i systemów teleinformacyjnych. Obszary wiedzy i umiejętności dotyczą dziedziny telekomunikacji i dziedzin pokrewnych związanych ze świadczeniem usług dla społeczeństwa informacyjnego. Studia przygotowują absolwenta do syntetycznego spojrzenia na problematykę dotyczącą projektowania oraz realizacji infrastruktury dla usług multimedialnych w sieciach teleinformacyjnych obecnej i następnej generacji.

Studenci poznają globalną infrastrukturę informacyjną a w szczególności architektury i funkcje wielousługowych sieci teleinformacyjnych i ich węzłów, technologie optycznych systemów transportu informacji, algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów przenoszących informację, systemy transmisji danych, metody zabezpieczania informacji przed naturalnymi i celowymi zakłóceniami, metody zapewniające zabezpieczenie przekazywanych i magazynowanych informacji przed niepowołanym dostępem, metody tworzenia niezawodnych struktur sieci teleinformacyjnych, metody i systemy komutacji kanałów, pakietów i komórek ze szczególnym uwzględnieniem technologii IP.

Poprzez udział w laboratoriach, wykonywanie projektów i realizację pracy dyplomowej, student poszerza zdobytą wiedzę o umiejętności w zakresie projektowania sieci z gwarantowaną jakością usług, projektowania usług teleinformacyjnych i zarządzania projektami teleinformacyjnymi.

Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania problemów, w których konieczne jest rozumienie potrzeb rynku usług telekomunikacyjnych, będącego regulatorem kosztów i jakości usług. Uzyskuje ją na zajęciach dotyczących zagadnień optymalizacji zasobów i ich wydajności. Wiedza tam otrzymana obejmuje inżynierię ruchu, zasady komunikacji i sygnalizacji oraz metodologię eksploatacji i zarządzania.

Program uwzględnia także potrzeby dostawców usług i informacji, operatorów sieci telekomunikacyjnych dla abonentów stacjonarnych i ruchomych, biur projektowych oraz firm produkujących sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Uwzględniając ich potrzeby absolwent jest w szczególności przygotowany do prowadzenia prac związanych z rozwojem, eksploatacją i zarządzaniem systemów teleinformacyjnych wynikających z postępu technologii sprzętu, oprogramowania i wprowadzania nowych usług.

Wiedza, umiejętności i narzędzia.

Student tej specjalności otrzymuje wiedzę dotyczącą:

 • usług, systemów, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych dla globalnej infrastruktury informacyjnej;
 • koncepcji funkcjonalnej i strukturalnej sieci teleinformacyjnych, zasad komunikacji, sterowania w sieci i zarządzania siecią;
 • protokołów komunikacyjnych; jest przygotowany do analizy, projektowania, implementacji, testowania i symulacji protokołów różnych warstw stosowanych w publicznych lub wydzielonych (firmowych, korporacyjnych) sieciach komputerowych;
 • właściwości i możliwości kanałów transmisyjnych (przewodowych i bezprzewodowych) tworzących niezawodną fizyczną strukturę dzisiejszych i przyszłych sieci transmisji informacji;
 • technik bez-nadmiarowego i nadmiarowego kodowania informacji, technik kryptograficznego zabezpieczania informacji oraz technik cyfrowego przesyłania i przetwarzania sygnałów w kanałach sieci telekomunikacyjnych;
 • technik zapewniania niezbędnej jakości usług katalogowych w warunkach konwergencji technologii informacyjnych, telemediów i teleinformatyki;
 • ogólną dotyczącą: tworzenia modeli analitycznych i metod poszukiwania rozwiązań; metod analizy i syntezy, metod projektowania oraz prowadzenia i opracowania wyników pomiarów; oceny stanu rozwiązań, kierunków zmian i potrzeb,

nabywa umiejętności:

 • analizy i syntezy,
 • projektowania,
 • programowania,
 • prowadzenia badań,
 • rozpoznawania i oceny potrzeb aktualnych i wyprzedzających,
 • zarządzania,
 • pracy zespołowej

oraz poznaje narzędzia:

 • projektowania, tworzenia i uruchamiania oprogramowania,
 • modelowania i symulacji komputerowej,
 • pomiarów komputerowych,
 • specyfikacji wymagań,
 • platform systemowych,
 • komputerowego wspomagania prac edytorsko-graficznych oraz obliczeniowych.
Nasi absolwenci i zatrudnienie.

W wieku informacji funkcja komunikacji i wymiany informacji jest obecna w bardzo wielu różnorodnych dziedzinach działalności społeczno-gospodarczej jak i w życiu codziennym. Stwarza to aktualnie bardzo duże zapotrzebowanie, które będzie narastać, na specjalistów w zakresie sieci i systemów teleinformacyjnych. Absolwent naszej Katedry ma bowiem wiedzę i umiejętności, które sprawiają że należy on do tej grupy specjalistów zatrudnianych przez podmioty biorące bezpośredni udział w procesie udostępniania usług informacyjnych. Należą do nich między innymi operatorzy systemów i sieci telekomunikacyjnych dla abonentów stacjonarnych i ruchomych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, ośrodki badawczo - rozwojowe, firmy projektujące oraz produkujące sprzęt i oprogramowanie dla telekomunikacji i teleinformatyki. Znaczącą grupą pracodawców stosujących te technologie są operatorzy sieci: korporacyjnych, bankowych, biurowych, osiedlowych i hotelowych. Również sprawne i prawidłowe funkcjonowanie państwa wymaga stosowania technologii teleinformacyjnych przez urzędy administracji państwowej i samorządowej, wojsko, policję, straż graniczną oraz służbę zdrowia. Te instytucje i urzędy także oferują pracę naszym absolwentom. Miejsca pracy dla nich są również ulokowane w biurach projektowych, firmach serwisowych, firmach doradczych, firmach projektujących i oprogramowujących usługi oraz aplikacje klienta. Absolwenci naszej Katedry znajdą zatrudnienie w firmach współpracujących lub działających w obszarze telekomunikacji, do których należą między innymi firmy tworzące systemy informatyczne, projektujące lub produkujące specjalizowane układy scalone.

W dobie, gdy technologie informacyjne i telekomunikacyjne są globalne i nie istnieją dla nich granice, absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu znalezienie zatrudnienia nie tylko w Europie, ale i na Świecie.

Przykładowe miejsca pracy naszych absolwentów:

Firmy i korporacje międzynarodowe:
ADVA Optical Networking, Agilent Technologies, Cisco, Flextronics, Hewlett-Packard, Intel, Nokia Networks, Philips, GE Money Bank, Thomson REUTERS.

Firmy, korporacje i instytucje krajowe
Akademia Marynarki Wojennej, DGT, DGT Lab, Aiton Caldwell, Łączpol, Netia, Orange, Plus, ComArch, Sprint, ADVA Optical Networking, VoiceWorks, Platan, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, PIT-Radwar, Milcom, Polskie Linie Lotnicze LOT, Instytut Łączności, Wirtualna Polska, Uniwersytet Gdański, Marynarka Wojenna, Wojsko Polskie, PKP, Energa, Instytut Elektroenergetyki, Prokom, ATM, Radmor, Telmor, Vector, Vectra.

Skrócona wersja sylwetki absolwenta profilu
Sieci Teleinformacyjne

Absolwent tego profilu otrzymuje niezbędną wiedzę i umiejętności inżynierskie w zakresie:

 • analizy i projektowania nowoczesnych i przyszłych sieci oraz
 • jej elementów funkcjonalnych (węzłów komutacyjnych, ruterów, serwerów),
 • realizowanych w technologii:
  • SDN (Software Defined Network),
  • NFV (Network Function Virtualisation),
  • VoIP (Voice over IP),
  • Internetu Następnej Generacji,
  • GMPLS  (Generalised MultiProtocol Label Switching),
  • OTN (Optical Transport Network),
  • DWDM (Dense Wave Division Multiplexing),
 • przeznaczonych do przenoszenia informacji multimedialnych
 • na potrzeby społeczeństwa informacyjnego.
Skrócona wersja sylwetki absolwenta specjalności
Sieci i Systemy Teleinformacyjne

Absolwent tej specjalności otrzymuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju i badań nowoczesnych i przyszłych systemów oraz
 • aplikacji wchodzących w skład
 • sieci przeznaczonych dla potrzeb przenoszenia informacji oraz
 • komunikacji globalnego społeczeństwa informacyjnego z
 • różnicowaniem i gwarancją jakości oraz
 • bezpieczeństwa usług,
 • w którym jako podstawowa wykorzystywana jest technologia:
  • SDN (Software Defined Network),
  • NFV (Network Function Virtualisation),
  • VoIP (Voice over IP),
  • Internet Następnej Generacji,
  • GMPLS  (Generalised MultiProtocol Label Switching),
  • OTN (Optical Transport Network),
  • DWDM (Dense Wave Division Multiplexing).