Do zadań Sekcji Finansowo-Księgowej należy dokumentowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Wydziału, m.in.:

  • ewidencja i analiza przychodów i rozchodów z rozbiciem na komórki organizacyjne Wydziału, rodzaje działalności, źródła finansowania, projekty;
  • bieżący nadzór nad stanem wydatkowania dostępnych środków finansowych;
  • dekretacja faktur zakupu;
  • wystawianie i ewidencjonowanie faktur sprzedaży, faktur wewnętrznych, not księgowych i not korygujących;
  • rozliczanie wynagrodzeń osobowych i umów cywilno-prawnych;
  • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
  • ewidencja umów najmu i bieżące rozliczanie najemców;
  • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych;
  • współpraca z innymi jednostkami Wydziału i Politechniki Gdańskiej.
Starszy specjalista-kierownik sekcji fin.-księg.