Zarządzanie projektem informatycznym

Liczba godzin:  14 godz. (7 godz. wykładów, 7 godz. ćwiczeń i warsztatów)

Poznanie współczesnych metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMBoK, IPMA), poznanie i przećwiczenie wybranych zagadnień z zakresu zarządzania projektami.

Treść wykładów

- przegląd metodyk zarządzania projektami - podstawowe elementy metodyk PRINCE2 i PMBoK

- uzasadnienie biznesowe projektów - identyfikacja produktów, korzyści, niepożądanych skutków, ograniczeń projektu, studium wykonalności projektu

- planowanie projektu - planowanie ogólne, szacowanie projektów, tworzenie harmonogramu projektu

- zarządzanie ryzykiem - pojęcie ryzyka, identyfikacja ryzyka, przykładowe listy kontrolne, analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, profil ryzyka, reakcje na ryzyko, planowanie działań, śledzenie i nadzorowanie ryzyka, dokumentowanie oraz komunikacja ryzyka, organizacja procesu zarządzania ryzykiem

- zarządzanie ludźmi - rola i kompetencje kierownika projektu, zadania zarządzania ludźmi: budowa zespołu, motywowanie, delegowanie zadań, szkolenie, nadzorowanie, reagowanie, model ról zespołowych Belbina - dobór zespołu

- zarządzanie komunikacją i interesariuszami - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, kanały, środki, metody komunikacji, raportowanie, identyfikacja i analiza interesariuszy, planowanie i nadzorowanie komunikacji z interesariuszami, artefakty zarządzania komunikacją z metodyk PRINCE2 i PMBoK5

Treść ćwiczeń

- opracowanie w zespołach uzasadnienia biznesowego dla przykładowego projektu informatycznego

- opracowanie harmonogramu przykładowego projektu w narzędziu Microsoft Project - ćwiczenie laboratoryjne

- identyfikacja ryzyka przykładowego projektu informatycznego

- analiza ryzyka i planowanie działania w powyższym projekcie

- kompetencje kierownika projektu

- analiza zespołu i dobór zespołu metodą ról zespołowych Belbina

- identyfikacja i analiza interesariuszy w przykładowym projekcie

- planowanie komunikacji z interesariuszami

Narzędzia

Microsoft Project 2016