Publikacje i monografie | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Publikacje i monografie

Książki

Pracownicy Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych publikują wyniki swoich prac badawczych oraz informacje o realizowanych projektach w licznych artykułach w recenzowanych czasopismach, a także prezentują w formie wystąpień konferencynych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Część z tych publikacji dostępna jest w formie Open Access, między innymi w serwisie mostwiedzy.pl. Dla ułatwienia wyszukiwania poniżej załączamy odnośnik do katalogu z publikacjami pracowników KSiSR

Spis publikacji

Na szczególną uwagę zasługują jednak opublikowane w ostatnich latach monografie naukowe, zawierające podsumowanie wieloletnich badań i stanowiące istotny wkład w rozwój radiokomunikacji. Monografie te są dostępne w uczelnianych bibliotekach i czytelniach, niektóre nadal są w sprzedaży w ofercie wydawnictw. Poniżej przedstawiono listę tych monografii wraz z krótkimi opisami.


Kanał radiowy w sieciach WBAN

Sławomir Ambroziak, rok wydania: 2020

Monografia - Kanał radiowy w sieciach WBAN

Monografia poświęcona modelowaniu kanałów radiowych w sieciach WBAN, czyli sieciach radiokomunikacyjnych krótkiego zasięgu, obejmujących swoim działaniem ciało człowieka (lub zwierzęcia) i jego bezpośrednie otoczenie. Podano definicję sieci WBAN i ich klasyfikację. Opisano podstawowe zagadnienia związane z tymi sieciami z uwzględnieniem problematyki radiokomunikacyjnej, narzędzia statystyczne najczęściej stosowane do analizy wyników eksperymentalnych badań propagacji fal radiowych, modele i metody umożliwiające oszacowanie wartości parametrów kanału radiowego w sieciach WBAN różnego typu oraz wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych przez autora, stanowiących istotny wkład w rozwój telekomunikacji.

Odbiorcy: pracownicy naukowi, inżynierowie oraz studenci telekomunikacji, elektroniki i informatyki, jak również specjaliści z zakresu inżynierii biomedycznej.


Propagacja fal radiowych w sieciach 5G/IoT

Ryszard Katulski, rok wydania: 2020

Monografia - Propagacja fal radiowych w sieciach 5G/IoT

W książce przedstawiono metody analizy mechanizmów rozchodzenia się fal radiowych oraz metodykę oceny i obliczania tłumienia w różnych środowiskach propagacyjnych. Uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R oraz ETSI, mające duże znaczenie praktyczne przy projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych 5G/6G oraz tzw. Internetu Rzeczy (IoT). W części końcowej opisano trendy rozwojowe w tej dziedzinie.


Badanie i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych

Jarosław Sadowski, rok wydania: 2018

Monografia - Badanie i analiza systemów radiolokalizacyjnych....

Niniejsza monografia jest poświęcona tematyce systemów radiolokalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań naziemnych, projektowanych z myślą o zastosowaniach specjalnych. Jako systemy do zastosowań specjalnych rozumiane są tu rozwiązania projektowane pod kątem spełniania oczekiwań określonych służb porządku publicznego czy dziedzin przemysłu, w których precyzyjne i niezawodne dostarczanie informacji pozycyjnych ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i efektywność realizacji zadań.

W pierwszej kolejności przedstawiono ogólne podstawy funkcjonowania radiowych systemów lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Omówione zostały metody realizacji pomiarów parametrów sygnałów radiowych, pozwalające na uzyskanie danych powiązanych z położeniem terminali ruchomych, a także przykładowe algorytmy obliczania położenia. Uzupełnieniem informacji teoretycznych jest przedstawienie różnych miar jakości estymacji położenia oraz parametrów niezawodnościowych systemów lokalizacyjnych.

W dalszej części pracy zaprezentowano wyniki badań nad dwoma systemami radiolokalizacyjnymi średniego zasięgu: systemem szerokopasmowym z bezpośrednim rozpraszaniem widma DS-CDMA oraz systemem wąskopasmowym, bazującym na pomiarach faz odbieranych sygnałów. W obu rozwiązaniach zastosowano asynchroniczną organizację pracy stacji bazowych.  Opisano konstrukcję obu systemów, zasadę określania położenia ruchomych odbiorników lokalizacyjnych oraz najważniejsze aspekty cyfrowej obróbki sygnałów i przetwarzania danych w różnych elementach wykonanych prototypów. Opis ten został uzupełniony wynikami testów funkcjonowania opracowanych systemów w warunkach laboratoryjnych, a dla systemu DS-CDMA – także w warunkach rzeczywistych.

Niniejsza monografia zawiera także omówienie badań w zakresie lokalizacji wewnątrzbudynkowej. Przedstawiono konstrukcję dwóch systemów przeznaczonych do monitorowania położenia osób w środowiskach wewnątrzbudynkowych. W pierwszym rozwiązaniu położenie osób wyposażonych w terminale ruchome jest określane wyłącznie metodą radiową, przez pomiary odległości realizowane z użyciem sygnałów typu CHIRP, natomiast w drugim systemie realizowana jest integracja danych pozycyjnych z różnych źródeł, w tym z zestawu czujników inercyjnych, czujników parametrów środowiska oraz modemów radiowych pracujących w technice radia impulsowego IR UWB.


Asynchroniczne metody radiolokalizacyjne

Jacek Stefański, rok wydania: 2018

Monografia - Asynchroniczne metody radiolokalizacyjne

W pracy przedstawiono wybrane problemy lokalizowania obiektów w asynchronicznych sieciach radiowych. W pierwszej kolejności zostały zdefiniowane kryteria jakościowe do oceny efektywności pracy opracowanych metod oraz przedstawiono model symulacyjny, który został użyty do badań. W kolejnych trzech rozdziałach szczegółowo opisano trzy oryginalne asynchroniczne metody radiolokalizacyjne w różnych wariantach. Przeprowadzono analizę matematyczną tych metod oraz na podstawie opracowanego pakietu symulacyjnego wykonano kompleksowe badania efektywności pracy tych metod. Dla każdej metody opracowano również algorytmy estymacji położenia obiektów, a także oszacowano nakład przetwarzania tych algorytmów.

Na zakończenie zaproponowano rozwinięcie metody asynchronicznej ATDoA o kompensację współczynników dryftu zegarów stacji referencyjnych. Monografię uzupełnia wydruk kodów źródłowych głównych funkcji pakietu symulacyjnego opracowanego w środowisku MATLAB, które były odpowiedzialne za estymację położenia obiektu za pomocą zadanego algorytmu.


Badanie metod i projektowanie usług lokalizacyjnych w sieciach radiokomunikacyjnych

Jacek Stefański, rok wydania: 2012

Monografia - Badanie metod i projektowanie usług lokalizacyjnych...

W pracy przedstawiono wybrane problemy lokalizowania obiektów w sieciach radiokomunikacyjnych, w tym komórkowych. W pierwszej kolejności zostały przedstawione nowe zasady budowy i działania systemu wywołania w niebezpieczeństwie na morzu, z wykorzystaniem infrastruktury sieci komórkowej. Na podstawie zebranych danych pomiarowych w warunkach morskich została opracowana nowa, bardziej dokładna metoda estymacji położenia terminala ruchomego na morzu, w porównaniu z metodą stosowaną w platformie lokalizacyjnej operatora sieci komórkowej.

Następnie autor pracy zajął się eksperymentalno-pomiarową weryfikacją dokładności estymacji położenia kontenerów w bazie kontenerowej, w skrajnie trudnych warunkach propagacyjnych. Zostały opracowane nowe empiryczne modele propagacyjne do wspomagania procesu projektowania sieci radiokomunikacyjnych w środowisku kontenerowym, które mogą być z powodzeniem stosowane do estymacji położenia obiektów w tym środowisku z wykorzystaniem metody RSS(Received Signal Strength).

W dalszym ciągu została zaprezentowana nowa metoda poprawy jakości estymacji położenia terminala ruchomego w sieciach komórkowych UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), wykorzystująca zjawisko propagacji wielodrogowej. Obok prac eksperymentalnych, zostały także zrealizowane prace analitycznosymulacyjne, prowadzące do nowych rozwiązań algorytmicznych usług LCS (Location Service), w ramach istniejących standardów sieci komórkowych. W efekcie tych działań został opracowany nowy algorytm, usprawniający realizację usług lokalizacyjnych w asynchronicznych sieciach UMTS. Ważną częścią pracy jest także metodologia projektowania i implementacji usług lokalizacyjnych w sieciach komórkowych. Dla jej przedstawienia opracowano kilka usług lokalizacyjnych, a część z nich została zaimplementowana w rzeczywistych sieciach komórkowych.

W końcowej części pracy przedstawiono zasady działania i budowy oryginalnego systemu radiolokalizacyjnego z widmem rozproszonym do zastosowań specjalnych, który został wykonany w formie demonstratora technologicznego. Wyniki eksperymentalne jego funkcjonowania w warunkach rzeczywistych stanowią istotny wkład w rozwój rodzimych systemów lokalizacyjnych, które mogą uzupełniać, a w pewnych warunkach zastępować, satelitarne systemy radionawigacyjne/radiolokalizacyjne.