Zadania koordynatora projektu WETI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zadania koordynatora projektu WETI

  Przykładowe zadania koordynatora projektu

 • współdziałanie z jednostkami, organizacjami, oraz interesariuszami projektu w zakresie ich kompetencji
 • wsparcie w pozyskaniu lub wypełnieniu załączników do wniosków i umów związanych
  z projektami
 • wsparcie w pozyskaniu lub wypełnieniu oświadczeń i sprawozdań finansowych do wniosku
  i umowy związanych z projektem
 • wsparcie w przygotowaniu wzorców umowy konsorcjum, metod zarządzania
 • wsparcie w identyfikacji potrzeby rynkowej, opracowania charakterystyki rynku docelowego, konkurencji, badania stanu techniki, planowanej ochrony praw własności intelektualnej
 • wsparcie w opracowaniu opisu realizacji polityk horyzontalnych, zasad równości szans, zasad zrównoważonego rozwoju
 • wsparcie w zgłoszeniu projektu w aplikacji mojaPG
 • wsparcie w określeniu zasad wynagradzania oraz formy zatrudnienia personelu projektu
 • wsparcie w rozliczaniu kosztów kwalifikowanych projektu w wewnętrznych i zewnętrznych systemach informatycznych
 • wsparcie w realizacji zakupów niezbędnych o prawidłowej realizacji projektu
 • wsparcie w prowadzeniu korespondencji z instytucjami finansującymi projekt oraz
  z konsorcjantami
 • wsparcie w przygotowaniu materiałów promocyjnych (strona www, tablice, itp.) wymaganych regulaminem konkursu
 • wsparcie w archiwizacji zdarzeń projektowych
 • wsparcie w zbieraniu doświadczeń w realizacji procesu konkursowego oraz w prowadzeniu księgi doświadczeń

___________________________________________________________________________